VTC-UF3000

1.400.000

CHI TIẾT SẢN PHẨM VTC-UF3000
Phân loại                                          Giá trị
Ngoại vi                                            Chất lỏng trong suốt màu vàng
Tỷ lệ trộn                                          1 thành phần
Độ nhớt                                            200                                                     KS M 3705:2020
Tỷ trọng                                            1.08                                                    KS M 3705:2020
Cường độ kéo (N/mm2)                   >= 3                                                    KS M 3734:2020
Ph                                                     >= 7                                                    KS M 3705:2020
Trọng lượng tịnh                              18kg/9kg
Tỷ lệ trương nở                                1519%                                                 KS F 2433:2014

DỮ LIỆU PHẢN ỨNG TRÊN NHIỆT ĐỘ KHÁC NHAU
Nhiệt độ                                         5oC              15oC                25oC              30oC
Bắt đầu tạo bọt (giây)                    35                    27                    16                 13
Kết thúc tạo bọt (giây)                   215                 165                   126               105
Tỷ lệ phần trăm tạo bọt                 800                 840                    870              880
Độ nhớt                                             510                 360                    250                195

0982 505 189
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon